Digitalna preobrazba podjetja ali organizacije je proces, ki traja od 9 mesecev do 3 let. Transformacija je danes odločilna za vse vrste podjetij in vse panoge poslovanja:

 • proizvodna podjetja na poti do preoblikovanja v Pametne tovarne na podlagi tehnologij Industrije 4.0
 • storitvena podjetja, katerih cilj je postati Digitalno podjetje na osnovi digitalne platforme
 • organizacije, raziskovalne inštitute
 • enote v sestavi javne uprave

Organizacija s preobrazbo korenito posodobi poslovne procese, rešitve, kadrovske kompetence in naravnanost zaposlenih, izkušnjo kupca in partnersko mrežo. S pomočjo digitalnih tehnologij poveča učinkovitost poslovanja in proaktivnost zaposlenih na digitaliziranih delovnih mestih.

digitalna preobrazba
Digitalna preobrazba v organizacijah in podjetjih

Področja digitalne preobrazbe

Da je digitalna preobrazba organizacije uspešna in prinaša pozitivne učinke na produktivnost in poslovanje, mora zajemati naslednja področja digitalnosti:

 1. Izkušnja kupca
 2. Podatkovna strategija
 3. Procesi in digitalne tehnološko-informacijske rešitve
 4. Digitalni poslovni modeli
 5. Poslovni procesi in postopki podprti z digitalno tehnologijo
 6. Pametni produkti in digitalne storitve
 7. Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest
 8. Digitalna in kibernetska varnost
 9. Industrija 4.0

S pomočjo akcijskega načrta digitalne preobrazbe in konkretnih digitalnih iniciativ se digitalna preobrazba izvaja na vseh ravneh poslovanja. Vodstvo je zadolženo za razvoj in skladnost digitalne strategije s poslovno strategijo organizacije, ki zajema in predvideva razvoj po vseh področjih s poudarkom na kupcih (CX) in zaposlenih (EX) kot virih z največjim potencialom ustvarjanja nove vrednosti in razvoja.

Uvedba digitalne preobrazbe v poslovanje

Predpogoj, ki velja za vsako večjo poslovno spremembo je, da je vodstvo podjetja navznoter usklajeno in prepričano, da potrebuje preobrazbo. Digitalna preobrazba je hkrati izziv in investicija, ki pomeni posvečanje denarnih,  delovnih, vodstvenih in ekspertnih virov tehnološkemu napredku podjetja.

Izvedba digitalne preobrazbe je po uvodni vpeljavi digitalnih tehnoloških in kompetenčnih temeljev precej ne-linearna. Manj kot je organizacija digitalno zrela, večji bo efekt razburkanja (angl. disruption), zato je glavno, da se v začetnih korakih osredotoči na dvig digitalnih kompetenc zaposlenih ter grajenju digitalno-inovativne organizacijske kulture.

Digitalna delovna mesta kot jedro digitalne transformacije

V središču digitalne transformacije podjetja je še vedno človek. Inovativnost in kreativnost še kmalu ne bosta nadomeščeni z digitalnimi procesi. Od človeka zavisi razvoj produkta, trženjska strategija, stik s kupci in nenazadnje profit, na katerega ima velik vpliv tudi strošek plač zaposlenih. Z digitalno transformacijo bodo podjetja uvedla Pametna delovna mesta in povečala produktivnost zaposlenih, […]

Pametno podjetje 4.0: digitalna transformacija v gospodarstvu in organizacijah

Časi utopičnega vizualiziranja digitalne prihodnosti so mimo. Danes bi moral biti cilj sleherne organizacije vključitev v digitalno ekonomijo, kar pomeni razviti nove konkurenčne prednosti, skleniti inovativna partnerstva in odkriti nove trge.

Digitalna transformacija proizvodnje: PAMETNA TOVARNA

Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v Pametne tovarne, ki temeljijo na povezanosti kupca, partnerjev, delovnih mest v proizvodnji, pametnih strojev, podpornih procesov in poslovodstva. Digitalna transformacija industrije in proizvodnih podjetij se bo s strateškim pristopom nenehnih majhnih korakov razvijala veliko bolj […]