Najem vodje projektov po naročilu

Najem zunanjega vodje projektov predstavlja smiselen korak za organizacije iz več razlogov. Prvič, zunanji vodje projektov prinašajo s seboj bogate izkušnje in strokovno znanje iz različnih projektov in industrij, kar organizaciji pomaga pri obvladovanju specifičnih izzivov in težav, s katerimi se sooča. Njihova ekspertiza je ključna za zagotavljanje uspešnosti projekta.

Drugič, zunanji vodje projektov so bolj nepristranski in objektivni, saj nimajo vgrajenih notranjih pristranosti ali konfliktov interesov, ki bi vplivali na njihove odločitve. To privede do boljšega upravljanja projektov in boljših odločitev.

Tretjič, v primerih, ko organizacija nima dovolj internih virov ali izkušenih vodij projektov, najem zunanjega vodje projektov pripomore k večji učinkovitosti in hitrejšemu izvajanju projektov. Zunanji vodja prinese dodatne kapacitete in veščine ter omogoči, da se projekt izvede v zahtevanem času.

Poleg tega so zunanji vodje projektov specializirani za določene vrste projektov ali industrij. To pomeni, da prinašajo specifično znanje in izkušnje, ki so potrebne za uspeh projekta, kar organizaciji omogoča dostop do teh specializiranih veščin.

Najem zunanjega vodje projektov tudi omogoči internim ekipam, da se osredotočijo na svoje osnovne naloge in dejavnosti, medtem ko se vodja projekta ukvarja s projektom. To poveča produktivnost internih ekip in zagotavlja, da se projekt izvaja brez nepotrebnih prekinitev.

Skupaj s temi prednostmi najem zunanjega vodje projektov prinaša tudi hitrejšo izvedbo, manj administracije, zmanjšanje tveganja, neodvisno oceno in prilagodljivost glede na potrebe organizacije. Vse to so razlogi, zakaj organizacije razmišljajo o najemu zunanjih vodij projektov za boljše upravljanje in izvedbo projektov ter za izkoriščanje strokovnega znanja in izkušenj zunanjih strokovnjakov.

Zunanji vodja projektov

Zunanji vodja projektov igra ključno vlogo pri uspešnem vodenju projektov izven notranjih struktur organizacije. Njegova vloga zahteva specializirano znanje in veščine, saj se pogosto sooča z izzivi, ki izhajajo iz sodelovanja z različnimi zunanjimi partnerji ali izvajalci. Njegova osnovna naloga je zagotoviti, da se projekt izvaja v skladu z zastavljenimi cilji, proračunom in časovnimi roki, kar zahteva natančno načrtovanje, usklajevanje in upravljanje vseh projektovnih dejavnosti. Kljub temu, da ni neposredno zaposlen v organizaciji, mora zunanji vodja projektov dobro razumeti notranje procese in potrebe svojega naročnika, da lahko učinkovito vodi projekt. Poleg tega je odgovoren za vzpostavljanje in vzdrževanje komunikacije med različnimi deležniki, kar vključuje naročnika, izvajalce, ekipo projekta in morebitne tretje stranke. To vključuje tudi reševanje morebitnih konfliktov in težav ter zagotavljanje, da so vsi deležniki ustrezno obveščeni o napredku projekta, morebitnih spremembah in tveganjih. Poleg tega zunanji vodja projektov skrbi za oceno stroškov, upravljanje tveganj ter izbor in koordinacijo izvajalcev projekta. Prav tako je njegova naloga zagotavljati izpolnjevanje vseh regulativnih zahtev in meril kakovosti, kar je ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta. Skozi celoten proces mora zunanji vodja projektov ohranjati ravnovesje med različnimi interesi in zahtevami ter se prilagajati dinamičnim situacijam, ki se lahko pojavijo med izvedbo projekta.

Zunanji vodja projektov je torej ključna oseba, ki prispeva k uspehu organizacije pri izvedbi projektov, še posebej tistih, ki vključujejo sodelovanje z zunanjimi partnerji ali izvajalci, in njegovo strokovno znanje in izkušnje so neprecenljivi pri doseganju ciljev projekta.

SEO optimizacija spletnih strani v 6 obveznih korakih

SEO optimizacija je rešitev za preboj spletne strani med prve zadetke na Googlu, ko kupci iščejo ponudnike ali izdelke. S tem spletna stran povečuje organski obisk, ki je po definiciji brezplačen. Za doseg tega cilja je potreben akcijski načrt SEO optimizacije in njena preudarna izvedba.

Preberi več “SEO optimizacija spletnih strani v 6 obveznih korakih”

Vavčerji DIHS za digitalizacijo

Mag. Primož Frelih je vpisan v katalog izvajalcev DIH Slovenije v okviru članstva v organizaciji IIBA. IIBA Slovenija sodeluje s podjetji in organizacijami, ki so pripravljene narediti korak naprej v ponudbi svoje vrednosti na trg s pomočjo digitalnih tehnologij. Prenos digitalnih tehnologij v njihovo poslovanje je odvisen od pripravljenosti organizacije na obvladovanje le-teh, pri čemer se kot dejavnik najvišjega pomena v praksi vedno znova izkazuje človeški faktor. Zaposleni so tisti, ki bodo narekovali hitrost digitalne transformacije, zato jih je potrebno opremiti z znanji, veščinami, izkušnjami in predvsem notranjim interesom za sodelovanje v novih procesih digitalnega poslovanja. Predvsem pa morajo v digitalni transformaciji razumeti priložnost za osredotočanje na aktivnosti in odločitve z višjo dodano vrednostjo. Metodologija digitalne transformacije, ki jo izvaja IIBA Slovenija, tako sloni na gradnji pozitivne konstruktivne digitalne kulture ter individualnih kompetenc zaposlenih že od samega začetka izvajanja akcijskega načrta projekta digitalne transformacije.

Zlasti v proizvodnih podjetjih je potrebno poudariti vključenost vseh zaposlenih od proizvodnje do vodstvenih struktur. Da bi digitalni koncepti kot so digitalni dvojčki, digitalna vitka proizvodnja ter okoljski prihranki zaživeli v praksi, ozaveščamo in nato izobrazimo tako zaposlene na proizvodnih linijah kot njihove vodje. Obojim se bo z digitalno transformacijo delovno mesto digitalno oplemenitilo, delovni procesi pa bodo z digitalizacijo veliko bolj integrirani, kar zmanjšuje potrebno po hierarhični organizaciji in odpira možnosti za agilne organizacijske strukture. V okviru digitalnih delovnih mest pridobijo na veljavi aktivnosti optimizacije verige vrednosti poslovanja podjetja, odnosi nadrejeni-podrejeni pa se sčasoma zabrišejo. Podobne trende opažamo in skozi digitalne iniciative spodbujamo tudi v storitvenih podjetjih, s čimer postajajo zaposleni še bolj pomemben, samostojen in kreativen dejavnik gradnje vrednosti v podjetjih in organizacijah. 

Vavčerji za digitalizacijo

Vavčerji za digitalizacijo so spodbuda za mikro, mala in srednja podjetja z možnostjo 60% sofinanciranja ključnih področij digitalizacije. Javne pozive za vavčerje za digitalizacijo je objavil Slovenski podjetniški sklad (SPS). Razpisani so štirje vavčerji na temo dviga digitalnih kompetenc, digitalnega marketinga, priprave digitalne strategije ter kibernetske varnosti.

Primeri iz prakse

 1. Proizvodno podjetje se želi digitalizirati, kupiti nove stroje, uvesti brezpapirno poslovanje in izboljšati prodajo z boljšim spletnim nastopom. Še preden podjetje naroči prvi stroj ali programiranje prve vrstice programske kode svetujemo, da naredijo korak nazaj in pogledajo, v čem je bistvo njihovega poslanstva. Skupaj ugotovimo, da so njihovi kupci tisti, ki narekujejo uspešnost poslovanja podjetja ter da zgolj proizvodno-digitalizacijski projekti ne bodo privedli do uspeha sami po sebi. Podjetje odda vlogo za vavčer za digitalizacijo in izpeljemo serijo uvodnih ice-breaker digitalnostnih delavnic, izboraževanj s področja izkušnje kupca, digitalnega marketinga, kibernetske varnosti ter z vodstvom izoblikujemo bistveno rdečo nit digitalne transformacije podjetja – digitalno poslovno strategijo poslovanja za naslednje srednjeročne odbobje. Zaposleni se od začetne zadržanosti iz delavnice v delavnico bolj vključujejo v proces in pričnejo predlagati tudi svoje predloge in rešitve, ki jih vodstvo upošteva v digitalni strategiji in akcijskem načrtu digitalne transformacije.
 2. Storitveno podjetje želi vzpostaviti novo spletno stran, ki bo grafično bolj privlačna, delovala na mobilnih napravah in tablicah ter spletno trgovino, kjer bodo kupci lahko naročili in plačali storitve in izdelke, ki jih ponujajo. Po uvodnem sestanku z IIBA Slovenija odkrijemo bistvene izzive poslovanja podjetja, ki izhajajo iz nepoznavanja načina odločanja njihovih kupcev. Podjetje se odloči oddati prijavo za koriščenje vavčerja za dviga digitalnih kompetenc iz digitalnega marketinga, s čimer prične sodelovanje z IIBA Slovenija s področij:
  1. Izkušnja kupca
  2. Identifikacija ključnih stičnih točk s kupcem
  3. Odkrivanje vrzeli med izkušnjo kupca ter izkušnjo zaposlenih
  4. Postavljanja pravih vprašanj v relaciji do kupca
  5. Odkrivanje zadovoljstva kupcev ter vzpostavitev osnovnega NPS procesa
  6. Procesna urejenost poslovanja podjetja za zagotavljanje optimalne izkušnje kupca
  7. Izvedba interaktivnih delavnic
 3. Podjetje želi kupiti nove strežnike in nadgraditi ERP ter uvesti CRM in BI. V sodelovanju z IIBA Slovenija se projekta loti z identifikacijo in specifikacijo osnovnih ciljnih konceptov ter vzpostavi agilno med-oddelčno projektno strukturo, ki hkrati omogoča redno delo zaposlenih ter njihovo aktivno sodelovanje na digitalnih oziroma IKT projektih. Tekom izvajanja projektov sodeluje IIBA Slovenija tudi z delavnicami in izobraževanji zaposlenih in vodstva s področij digitalnega marketinga in novih digitalnih poslovnih modelov, s čimer se oblikujejo detajlne specifikacije z dodano vrednostjo v smeri trajne rasti poslovanja in digitalnega oplemenitenja delovnih mest ter stika s kupcem.

Digitalna transformacija je najprej poslovni proces, šele nato tehnološki in organizacijski. IIBA Slovenija postane s svetovanjem, delavnicami ter izobraževanju podjetjem partner pri digitalni transformaciji in deluje kot varovalka (zagotovilo) za pravilne odločitve ter nenehno uspešnost. S koriščenjem vavčerjev za digitalnost se podjetjem odpirajo ugodne možnosti za pridobitev znanj, koristnih nasvetov, vodil in spremljajočih aktivnosti IIBA Slovenija na njihovi poti digitalne poslovne transformacije.

5 korakov do uspešne spletne prodaje produktov in storitev

Pred 20 leti sem za Gospodarski Vestnik napisal za tiste čase prebojni članek “Kako prodajati prek spleta in preživeti?”, ki je identificiral potrebne digitalne tehnologije za uspešno prodajo ter nakupno spletno zrelost povprečnih potrošnikov. Medtem, ko so tedanje tehnologije še danes precej aktualne (npr. PHP, MySQL na katerih temelji WooCommerce) pa je zrelost potrošnika za nakupovanje prek spleta dozorela v nekaj povsem naravnega. In to dejstvo mora biti danes v ospredju, ko razmišljamo ali prodajati prek spleta in kako pripravljati digitalne stične točke z obstoječimi in potencialnimi kupci.

Preberi več “5 korakov do uspešne spletne prodaje produktov in storitev”

Digitalna delovna mesta kot jedro digitalne transformacije

V središču digitalne transformacije podjetja je še vedno človek. Inovativnost in kreativnost še kmalu ne bosta nadomeščeni z digitalnimi procesi. Od človeka zavisi razvoj produkta, trženjska strategija, stik s kupci in nenazadnje profit, na katerega ima velik vpliv tudi strošek plač zaposlenih. Z digitalno transformacijo bodo podjetja uvedla Pametna delovna mesta in povečala produktivnost zaposlenih, njihovo učinkovitost, izkušnjo na delovnem mestu (EX, anlg. Employee eXperience), zmanjšala potrebo po človeškem faktorju pri rutinskih opravilih ter nenazadnje optimirala strošek dela.

Preberi več “Digitalna delovna mesta kot jedro digitalne transformacije”

Digitalna transformacija: PAMETNO STORITVENO PODJETJE

Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v Pametne tovarne, ki temeljijo na povezanosti kupca, partnerjev, delovnih mest v proizvodnji, pametnih strojev, podpornih procesov in poslovodstva. Digitalna transformacija proizvodnih podjetij se bo s strateškim pristopom nenehnih majhnih korakov razvijala veliko bolj organsko in skladno s poslovanjem. Spoznajmo zdrave temelje digitalizacije proizvodnega podjetja, ki so se izkazali za potreben dejavnik uspeha v praksi proizvodnih podjetij.

Preberi več “Digitalna transformacija: PAMETNO STORITVENO PODJETJE”

Pametno podjetje: avtomatizacija rutine in fokus na kupce

Časi utopičnega vizualiziranja digitalne prihodnosti so mimo. Danes bi moral biti cilj sleherne organizacije vključitev v digitalno ekonomijo, kar pomeni razviti nove konkurenčne prednosti, skleniti inovativna partnerstva in odkriti nove trge.

Preberi več “Pametno podjetje: avtomatizacija rutine in fokus na kupce”

Digitalna transformacija proizvodnje: PAMETNA TOVARNA

Naraščajoča zrelost digitalnosti družbe in trga se prenaša tudi v proizvodna podjetja. Z digitalizacijo se tradicionalna predelovalna podjetja preobražajo v Pametne tovarne, ki temeljijo na povezanosti kupca, partnerjev, delovnih mest v proizvodnji, pametnih strojev, podpornih procesov in poslovodstva. Digitalna transformacija industrije in proizvodnih podjetij se bo s strateškim pristopom nenehnih majhnih korakov razvijala veliko bolj organsko in skladno s poslovanjem. Spoznajmo zdrave temelje digitalizacije proizvodnega podjetja, ki so se izkazali za potreben dejavnik uspeha v praksi proizvodnih podjetij.

Preberi več “Digitalna transformacija proizvodnje: PAMETNA TOVARNA”